ID Title Code Action
19 Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được 18 Sửa Xóa
18 Mạo từ A, An, The và những lỗi thường gặp 17 Sửa Xóa
17 Cách phân biệt A few, Few, A litle, litle 17 Sửa Xóa
16 Tính từ sở hữu trong tiếng anh 16 Sửa Xóa
15 Đại từ nhân xưng trong tiếng anh 15 Sửa Xóa
14 Cách sử dụng đại từ chỉ định: This/that/these/those 14 Sửa Xóa
13 Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn 13 Sửa Xóa
12 Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn 12 Sửa Xóa
11 Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 11 Sửa Xóa
10 Thì tương lai đơn 10 Sửa Xóa
9 Thì tương lai hoàn thành 09 Sửa Xóa
8 Thì tương lai tiếp diễn 08 Sửa Xóa
7 Thì tương lai đơn và tương lai gần 07 Sửa Xóa
6 Thì quá khứ hoàn thành 06 Sửa Xóa
5 ??????? ??????? ??????? Sửa Xóa
4 Thì quá khứ đơn 04 Sửa Xóa
3 Thì hiện tại hoàn thành 03 Sửa Xóa
2 Thì Hiện Tại Tiếp Diễn trong tiếng Anh 02 Sửa Xóa
1 THÌ HIỆN TẠI ĐƠN TRONG TIẾNG ANH 11 Sửa Xóa