Cách sử dụng đại từ chỉ định: This/that/these/those

 

this-that-these-those

This /That / These / Those

(Demonstrative pronouns)

This These
Chúng ta sử dụng “this” để nói về con người/sự vật/nơi chốn ở số ít và ở gần chúng ta.Công thức: This + is + danh từ số ít (gần chúng ta)

 

Example: This is a bookstore.

-> “bookstore”

Chúng ta sử dụng “these” để nói về  con người/sự vật/nơi chốn ở số nhiều và ở gần chúng ta.Công thức: These + are + danh từ số nhiều (gần chúng ta)

 

Example: These are magazines.

-> “magazines”

That Those
Chúng ta sử dụng “that” để nói về con người/sự vật/nơi chốn ở số ít và ở xa chúng ta.
Công thức: That + is + danh từ số ít (ở xa chúng ta)

 

Example: That is a dictionary.

———————————> “dictionary”

Chúng ta sử dụng “those” để nói về  con người/sự vật/nơi chốn ở số nhiều và ở xa chúng ta.
Remember: Those + are + danh từ số nhiều (ở xa chúng ta)

 

Example: Those are newspapers.

———————————> “newspapers”


THÌ HIỆN TẠI ĐƠN TRONG TIẾNG ANH

Đại từ nhân xưng trong tiếng anh