Cách phân biệt A few, Few, A litle, litle

A few và Few được dùng với danh từ đếm được. Theo sau chúng là danh từ ở dạng số nhiều.

A little và Little được dùng với danh từ không đếm được

 

A few

“A few” và “a little” mang nghĩa tích cực, chúng diễn tả có sự vật, sự việc đang có, đang tồn tại ở hiện thực.

She has been here only two weeks but she has already made a few friends. (Cô ấy đã ở đây chỉ 2 tuần nhưng cô ấy đã kết bạn được với vài người.)

A little

I’m very pleased. I’ve been able to save a little money this month.  (Tôi cảm thấy rất hài lòng. Tháng này tôi đã tiết kiệm được chút tiền.) (I have saved some money instead of spending all of it) ((Tôi đã tiết kiệm được chút tiền thay vì tiêu sạch.))

Few

“Few” và “Little” mang nghĩa tiêu cực; chúng diễn tả sự mất mát, thiếu thốn gì đó.

Nếu thêm very + little/few sẽ gia tăng nghĩa tiêu cực.

I feel sorry for her. She has (very) few friends. (Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy. Cô ấy có (rất) ít bạn.) (She does not have many friends, she has always no friends => tiêu cực) (Cô ấy không có nhiều bạn. Cô ấy luôn không có người bạn nào.)

Little

I have (very) litle money. I don’t even have enough money to buy food for dinner. (Tôi có (rất) ít tiền. Tôi thậm chí không đủ tiền để mua đồ ăn cho bữa tối.)

(I do not have much money. I have almost no money.) (Tôi không có nhiều tiền. Tôi hầu như không có tiền.)


THÌ HIỆN TẠI ĐƠN TRONG TIẾNG ANH

Mạo từ A, An, The và những lỗi thường gặp