Thì hiện tại hoàn thành

1. Khái niệm

Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense) dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã bắt đầu từ trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục tiếp diễn trong tương lai.

2. Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành

2.1 Thể khẳng định

Cấu trúc: S + have/ has + VpII

Trong đó: S (subject): Chủ ngữ

Have/ has: trợ động từ

VpII: động từ phân từ II (Quá khứ phân từ)

Lưu ý: S = I/ We/ You/ They + have

           S = He/ She/ It + has 

Ví dụ: – She has lived in Saigon since she was a little girl. ( Cô ấy đã sống ở Sài Gòn kể từ khi còn bé. )

 • We have worked in this factory for 15 years. ( Chúng tôi đã làm việc trong nhà máy này được 15 năm. )

2.2 Thể phủ định

Cấu trúc: S + have/ has + not + VpII 

Lưu ý: have not = haven’t

           has not = hasn’t

Ví dụ: – They haven’t played football for years. (Họ đã không chơi bóng đá trong nhiều năm.)

 • She hasn’t met her classmates for a long time. (Cô ấy đã không gặp các bạn cùng lớp trong một thời gian dài.)

2.3 Thể nghi vấn

 • Câu hỏi Yes/No question 

Cấu trúc: Have/ Has + S + VpII +… ?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

           / No, S + haven’t/ hasn’t.

Ví dụ: Has he ever travelled to Europe? (Anh ấy đã bao giờ đi tới Châu Âu chưa?)

Yes, he has./ No, he hasn’t.

Have you finished your homework yet? (Cậu đã làm xong bài về nhà chưa?)

Yes, I have./ No, I haven’t.

 • Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…?

Trả lời: S + have/ has (+ not) + VpII +…

Ví dụ: Where have you and your kids been? (Cậu và các con cậu vừa đi đâu thế?)

Why has he not eaten this cake yet? (Tại sao anh ấy vẫn chưa ăn cái bánh này?)

3. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ

Diễn tả một hành động, sự việc bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp diễn ở hiện tại.

 • Jane has stayed with her parents since she graduated. (Jane đã ở cùng bố mẹ kể từ khi cô ấy tốt nghiệp.)
 • Those books haven’t been read for years.(Những cuốn sách kia đã không được đọc trong nhiều năm.)

→ sự việc “ở cùng bố mẹ” và “không được đọc” đã bắt đầu từ trong quá khứ và ở hiện tại vẫn đang tiếp tục xảy ra.

Diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

 • David has written five books and is working on another one. (David đã viết được năm cuốn sách và đang tiếp tục với cuốn tiếp theo.)
 • Our family have seen this film three times. (Gia đình tôi đã xem bộ phim này ba lần.)

→ sự việc “viết sách” và “xem phim” đã từng diễn ra nhiều lần trong quá khứ (“năm cuốn sách” và “ba lần”)

Diễn tả một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại

LƯU Ý: thường có dùng “ever” hoặc “never”

 • My last birthday was the best day I have ever had. (Ngày sinh nhật vừa rồi là ngày tuyệt vời nhất tôi từng có.)
 • have never been to America. (Tôi chưa bao giờ tới nước Mỹ.) 

Diễn tả một hành động, sự việc vừa mới xảy ra.

 • We have just eaten. (Chúng tôi vừa mới ăn xong.)
 • Has Jaden just arrived? (Có Jaden vừa mới đến không?)

→ sự việc “vừa ăn” và “vừa đến” đã xảy ra ngay trước thời điểm nói ít lâu.

Dùng để thể hiện khi thời điểm xảy ra sự việc không quan trọng hoặc không được biết rõ.

 • I can’t get home. I have lost my bike.(Tôi không thể về nhà. Tôi vừa mất xe đạp.)
 • Someone has taken my seat. (Ai đó đã chiếm chỗ ngồi của tôi rồi.)

→ thời điểm diễn ra việc “mất xe đạp” và “chiếm chỗ ngồi” không được biết rõ hoặc không quan trọng.

4. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Thì hiện tại hoàn thànhDấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành là trong câu thường có các từ:

 • Before: trước đây
 • Ever: đã từng
 • Never: chưa từng, không bao giờ
 • For + quãng thời gian: trong khoảng (for years, for a long time,..)
 • Since + mốc thời gian: từ khi (since 2001,…)
 • Yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn)
 • ..the first/ second…time : lần đầu tiên/ thứ hai..

Ví dụ:  I have bought six bags so far. (Tôi đã mua sáu cái cặp cho tới bây giờ.)

Since 2015, Rosie has just met her husband twice.(Kể từ 2015 thì Rosie mới chỉ gặp chồng cô ấy hai lần.)

5. Bài tập vận dụng thì hiện tại hoàn thành

Bài 1: Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc.

 1. She (be)…………. at her computer for eight hours.
 2. Hannah (not/have) ……………any fun a long time.
 3. My grandfather (not/ play)……….. any sport since last year.
 4. You’d better have a shower. You (not/have)………. one since Monday.
 5.  

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN TRONG TIẾNG ANH

Thì quá khứ đơn