??????? ??????? ???????

Отличный!:)

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN TRONG TIẾNG ANH

Thì quá khứ hoàn thành